KORONAVIRUS  Sars-Cov-2

Pokud máte jakékoliv příznaky nemoci, před navštívením naší ordinaci prosím volejte.

Pokud chcete přeobjednat plánované návštěvy, prosím také volejte.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. 

Důležitá telefonní čísla:

  1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Středočeského kraje -

Nová infolinka (od 19/8 2020)  314000405 je v provozu 7 dní v týdnu od 8:00 do 18:00.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty

https://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html

Na hygienickou stanici prosím nechoďte osobně.

  2.     INFOLINKA - KORONAVIRUS - 1212

Na této lince vám zodpoví veškeré vaše dotazy, odkáží vás na příslušná střediska, telefonujete s pověřenými operátory, ne s lékaři.

Aktuální informace o situaci infekce COVID 19 naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Praktické informace - co následuje jste-li pozitivní, nebo kontakt pozitivního pacienta

Co Vás čeká, jste-li pozitivní na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak od svého ošetřujícího lékaře, pokud Vás indikoval k odběru (výsledek mu oznámí laboratoř), nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že Vy osobně od data zjištění pozitivity musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma, praktický lékař Vám vystaví 14 denní izolaci, tj. e-neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne zjištění pozitivního testu. V případě, že po 14 denní izolaci jste min. 4 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test.

Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi sdíleli čas po delší dobu (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů...

Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.

Vaši rodinní příslušníci a všechny další osoby v rizikovém kontaktu s Vámi budou dle Vámi připraveného seznamu kontaktováni zaměstnanci KHS a další postup bude dle bodu 2.

Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita toho pozitivního, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů ze strany pozitivní osoby (zpravidla do druhého dne). Může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být možné z kapacitních důvodů vše zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktujeme my), měli byste se podle toho zachovat a nevyhledávat kontakty s dalšími lidmi.

Zaměstnanci KHS Vás informují o Vašem kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že do 5 dnů od rizikového kontaktu s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. Za tímto účelem Vám bude jimi vystavena elektronická žádanka na Vaše jméno. K tomu zaměstnanci KHS potřebují od Vás získat další údaje (bydliště, rodné číslo).

Dále budete informováni, že budete v karanténě, jejíž délka se počítá 14 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař (dále jen "PL") na základě Vaší telefonické komunikace s ním.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s Vámi společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.

Pokud první test RT-PCR bude negativní, pokračujete v nastavené karanténě. Na konci karantény Vám Váš PL vystaví elektronickou žádanku na další test RT-PCR. Pokud bude i nadále negativní, karanténa bude ze strany PL ukončena.

Pokud by první nebo druhý test RT-PCR byl pozitivní, byla by Vám nařízena ze strany praktického lékaře 14 denní izolace od data zjištění pozitivity a postup by byl dle 1. bodu.

Co Vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete jakožto zákonný zástupce dítěte dozvědět jednak od ošetřujícího praktického lékaře, pokud Vaše dítě indikoval k odběru (výsledek mu oznámí laboratoř), nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že dítě od data zjištění pozitivity musí setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi a setrvávat doma po dobu 14 dní od data zjištění pozitivity. Ostatní členové společné domácnosti budou v karanténě dle bodu 2. Dále budete vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s Vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém kontaktu, zaměstnancům KHS, kteří s těmito osobami provedou epidemiologické šetření dle bodu 2.

V případě, že po 14 denní izolaci bude Vaše dítě min. 4 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test.

Opatření a lhůty zde uvedené jsou platné k dnešnímu dni, tj. k 20.08.2020.


DOPORUČENÍ OČKOVÁNÍ

Stanovisko České vakcinologické společnosti:

1. Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.

2. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život ohrožujícím infekčním onemocněním.

3. Některá očkování u starších dětí a dospělých lze odložit, vždy po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko. Důvodem tohoto doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními (zdravotníky a dalšími pacienty) a tím snížení možnosti přenosu nemoci COVID-19.

4. Česká vakcinologická společnost doporučuje neodkládat očkování především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle. Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšuje potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí.

5. Česká vakcinologická společnost doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená všeobecná doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno.

Výbor České vakcinologické společnosti, 30. března 2020

Celé znění naleznete zde:

https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/vyjadreniceskevakcinologickespolecnostiprotisk_covid.pdf


Důležité odkazy: 

https://youtu.be/Q06SePHkxxc

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

www.koronavirus.mzcr.cz - aktuální informace naleznete zde !!!

www.okoronaviru.cz